فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تربیت مدرس

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Agricultural Science and Technology 1680-7073 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Crop Protection 2251-9041 2019 دانشگاه تربیت مدرس
ECOPERSIA 2322-2700 Summer 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Health Education & Health Promotion 2345-2889 Summer 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Humanities 2538-2640 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Infection, Epidemiology And Medicine 2588-4107 Winter 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Insect Biodiversity and Systematics 2423-8112 Jun 2019 انجمن حشره شناسی ایران
Mathematical Sciences and Informatics 1735-4463 May 2019 دانشگاه تربیت مدرس
Molecular and Biochemical Diagnosis 2383-0522 Winter 2016 دانشگاه تربیت مدرس
Musculoskeletal Pain prevention 2476-5279 Winter 2019 دانشگاه تربیت مدرس
The Modares Journal of Electrical Engineering 2228-527X زمستان 1395 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های آسیب شناسی زیستی 2538-3000 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های ادبیات تطبیقی 2345-2366 بهار 1398 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2228-6977 پاییز 1397 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های کاربردی مهندسی شیمی - پلیمر 2588-5316 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه آفریقا پاییز 1388 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 1735-6768 پاییز 1398 دانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
جستارهای زبانی 2322-3081 مهر و آبان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 تابستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
|
 • pISSN: 1680-7073 eISSN: 2345-3737
  دوماهنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پورجم
  سردبیر: دکتر کاظم پوستینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و یکم شماره 5 (2019)
 • pISSN: 2251-9041 eISSN: 2251-905X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر طالبی
  سردبیر: دکتر سعید محرمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2322-2700 eISSN: 2538-2152
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر صابر خدابنده
  سردبیر: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2538-2640 eISSN: 2538-2659
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر
  سردبیر: دکتر مسعود غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و ششم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2423-8112 eISSN: 2423-8112
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر احد صحراگرد
  سردبیر: دکتر علی اصغر طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Jun 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال