فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advances in Nursing & Midwifery 2383-3750 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
applied food biotechnology 2345-5357 Summer 2019 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Archives of Academic Emergency Medicine 2645-4904 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Advances in Biosciences 2008-4978 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Clinical Infectious Diseases 2345-2641 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Archives of Medical Laboratory Sciences Winter 2018 انجمن علمی جامعه آزمایشگاه
Archives of Pediatric Infectious Diseases 2322-1828 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Cancer Management 2008-2398 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Child Neurology 2008-0700 Autumn 2019 انجمن اعصاب کودکان ایران
Clinical Neuroscience Journal 2383-2096 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences 1735-7683 Fall2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Endocrinology and Metabolism 1726-913X Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench Journal 2008-2258 Summer 2019 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد
International Journal of Cardiovascular Practice 2476-7174 Jan 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Iranian Endodontic Journal 1735-7497 Summer 2019 انجمن اندودانتیست های ایران
Lasers in Medical Sciences 2008-9783 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medical Education 1735-3998 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Medical Toxicology and Forensic Medicine 2251-8762 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Men s Health Journal 2645-3614 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2322-1828 eISSN: 2322-1836
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر عبدالله کریمی
  سردبیر: دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2383-2096 eISSN: 2383-2096
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا زالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-7497 eISSN: 2008-2746
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن اندودانتیست های ایران
  مدیر مسئول: پروفسور سعید عسگری
  سردبیر: دکتر محمدجعفر اقبال
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-9783
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رزاقی
  سردبیر: دکتر آرش محمدی توفیق
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 1735-3998 eISSN: 1735-4005
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله پیروی
  سردبیر: دکتر شهرام یزدانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 51، Winter 2019)
 • eISSN: 2645-3614
  سالنامه پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سیدجلیل حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال