فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی تهران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Journal of Surgery 2423-3218 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Acta Medica Iranica 0044-6025 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Advanced Journal of Emergency Medicine 2588-400X Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Air Pollution and Health 2476-3071 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Allergy, Asthma and Immunology 1735-1502 Feb 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Anesthesiology and Critical Care 2423-5849 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Breast Cancer 2383-0425 Nov 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Archives of Neuroscience 2322-5769 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arthropod-Borne Diseases 2322-1984 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2020 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Craniomaxillofacial Research 2345-5489 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
DARU 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Dentistry Tehran University of Medical Sciences 2008-2185 Sep-Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Environmental Health Science and Engineering 2052-336X Autumn 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Family and Reproductive Health 1735-8949 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Food Safety and Hygiene Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
|
 • pISSN: 2423-3218
  دوفصلنامه جراحی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر احمدرضا سروش
  سردبیر: دکتر ابوالفضل شجاعی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (2018)
 • eISSN: 2476-3071
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر کاظم ندافی
  سردبیر: دکتر رامین نبی زاده نودهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2383-0425
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر احمد کاویانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (Nov 2019)
 • eISSN: 2322-5769
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدحسن امامی رضوی
  سردبیر: دکتر مجید سمیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2322-1984
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا یعقوبی ارشادی
  سردبیر: دکتر حسن وطن دوست
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 2228-6527 eISSN: 2228-5466
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی محققی
  سردبیر: دکتر کاظم زنده دل
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2383-420X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود محمودی مجدآبادی
  سردبیر: دکتر حجت زراعتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2538-2683 eISSN: 2538-2691
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدفرشاد علامه
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (Summer 2019)
 • eISSN: 2008-2231
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر رسول دیناروند
  سردبیر: دکتر محمد عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (پیاپی 82، 2012)
 • eISSN: 2251-6581
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر لاریجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2011)
 • pISSN: 1735-8949 eISSN: 1735-9392
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر فاطمه رمضان زاده
  سردبیر: دکتر بتول حسین رشیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (Sep 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال