فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry 2008-4226 Jan 2020 دانشگاه تهران
Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X 2019 دانشگاه تهران
Civil Engineerng Infrastructures Journal 2322-2093 Summer and Autumn 2019 دانشگاه تهران
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Energy Equipment and Systems 2383-1111 Winter 2019 دانشگاه تهران
Environmental Research 1735-6865 Autumn 2016 دانشگاه تهران
Geopersia 2228-7817 2019 دانشگاه تهران
Global Entrepreneurship Research 2228-7566 Winter & Spring, 2012 دانشگاه تهران
Horticultural Science and Technology 2322-1461 Summer-Autumn 2019 انجمن علوم باغبانی ایران
Iranian Economic Review 1026-6542 Winter 2020 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2019 دانشگاه تهران
Management Studies 2008-7055 Spring 2020 دانشگاه تهران
Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Summer-Autumn 2019 دانشگاه تهران
Natural Environment Change 2476-4159 Winter - Spring 2017 دانشگاه تهران
Persian Journal of Acarology 2251-8169 2020 انجمن کنه شناسی ایران
Pollution 2383-451X Winter 2020 دانشگاه تهران
Progress in Biological Sciences 1016-1058 Winter and Spring 2017 دانشگاه تهران
Science 1016-1058 2000 دانشگاه تهران
Sciences, Islamic Republic of Iran 1016-1104 Winter 2020 دانشگاه تهران
Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Dec 2019 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سیدکاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • pISSN: 2383-1111 eISSN: 2345-251X
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حائری یزدی
  سردبیر: دکتر فرشاد کوثری، نغمه سادات سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 1735-6865 eISSN: 2008-2304
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: محمد جعفری
  سردبیر: دکتر اردستانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Autumn 2016)
 • pISSN: 2228-7817 eISSN: 2228-7825
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر حسین رحیم پور
  سردبیر: دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2322-1461 eISSN: 2588-3143
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم باغبانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر غلام عباس اکبری
  سردبیر: دکتر کوروش وحدتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer-Autumn 2019)
 • pISSN: 1026-6542
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم مهدوی
  سردبیر: دکتر حسین عباسی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-8169
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن کنه شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمد خانجانی
  سردبیر: دکتر علیرضا صبوری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (2020)
 • pISSN: 2383-451X eISSN: 2383-4501
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر مجتبی اردستانی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا کرباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 1016-1058
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلوئی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (2000)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال