فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Journal of advanced materials and processing 2322-388X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Advances in Computer Research 2345-606X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Agricultural Marketing and Commercialization 2676-640X Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
International Journal of Architecture and Urban Development 2228-7396 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Journal of Chemical Health Risks 2251-6719 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Iranian Journal of Earth Sciences 2008-8779 Jan 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Journal of Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Environmental Friendly Materials 2538-3620 winter-spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Autumn 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Journal of Geoconservation Research Winter Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Journal of Geotechnical Geology 2383-0875 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
International Journal of Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of Industrial Strategic Management 2538-2756 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 May-Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
|
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Jan 2020)
 • pISSN: 2383-0875 eISSN: 2383 -0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال