فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۰۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Materials and Processing 2322-388X Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advances in Computer Research 2345-606X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Agricultural Management and Development 2159-5852 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Applied Animal Science 2251-628X Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Applied Chemical Research 2008-3815 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Chemical Health Risks 2251 -6719 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Earth Sciences 2008-8779 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Environmental Friendly Materials 2538-3620 Winter-Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Environmental Science and Technology 1735-1472 Sep 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Geotechnical Geology 2383-0875 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Industrial Mathematics 2008-5621 Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 Nov-Dec2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2251-8533 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
International Journal of Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
|
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریز سنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2345-606X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
  مدیر مسئول: دکتر همایون موتمنی
  سردبیر: دکتر علی موقررحیم آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2159-5852 eISSN: 2159-5860
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق اللهیاری
  سردبیر: دکتر محمد چیذری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2251-628X eISSN: 2251-631X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا صیداوی
  سردبیر: دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2008-3815 eISSN: 2008-3823
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
  مدیر مسئول: دکتر عباس احمدی
  سردبیر: دکتر علی محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2251 -6719
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2383-0875 eISSN: 2383 -0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
 • pISSN: 2008-5621 eISSN: 2008-563X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال