فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۸۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Materials and Processing 2322-388X Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advances in Computer Research 2345-606X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Mathematical Finance and Applications 2538-5569 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Architecture and Urban Development 2228-7396 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Chemical Health Risks 2251-6719 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
Earth Sciences 2008-8779 Oct 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
Earth, Environment and Health Sciences 2423-7752 Jul-Sep 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
Environmental Friendly Materials 2538-3620 Summer and Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Foreign Language Teaching and Research 2322-3898 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Geotechnical Geology 2383-0875 2017 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
Industrial Mathematics 2008-5621 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
International Journal of Applied Arts Studies 2588-4506 May-Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2251-8533 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
International Journal of Management and Business Research 2228-7019 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
Iranian Journal of Catalysis 2252-0236 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Language and Translation 2008-8590 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
|
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریز سنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-606X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
  مدیر مسئول: دکتر همایون موتمنی
  سردبیر: دکتر علی موقررحیم آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2251-6719 eISSN: 2251-6727
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
  مدیر مسئول: دکتر حمید هاشمی مقدم
  سردبیر: دکتر غلامحسن واعظی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2008-8779 eISSN: 2228-785X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
  مدیر مسئول: دکتر حبیب ملایی
  سردبیر: دکتر رحیم دبیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 4 (Oct 2019)
 • pISSN: 2322-3898 eISSN: 2322-3900
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر امید طباطبایی
  سردبیر: دکتر حسین وحیددستجردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (Winter 2019)
 • pISSN: 2383-0875 eISSN: 2383 -0883
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
  مدیر مسئول: دکتر جعفر رهنماراد
  سردبیر: دکتر غلامرضا لشکری پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (2017)
 • pISSN: 2008-5621 eISSN: 2008-563X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی
  سردبیر: دکتر توفیق الله ویرانلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2252-0236 eISSN: 2345-4865
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
  مدیر مسئول: دکتر راضیه فضائلی
  سردبیر: دکتر احمدرضا مساح
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2008-8590
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  مدیر مسئول: دکتر احمد محسنی
  سردبیر: دکتر حمید مرعشی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Winter 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال