فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱۶۱ تا ۱۸۰ از ۲۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صنایع 1560-5221 تابستان 1392 دانشگاه صنعتی شریف
صنایع الکترونیک 1683-0857 زمستان 1398 صنایع الکترونیک ایران
صنعت لاستیک ایران 1563-0633 پاییز 1398 شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1397 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
صوت و ارتعاش 2383-1839 بهار و تابستان 1398 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
طب دریا 6051-2076 پاییز 1398 مرکز تحقیقات طب دریا
عصر برق 3828-2588 زمستان 1397 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
علم مواد تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 پاییز 1398 انجمن سرامیک ایران
علوم رایانشی پاییز 1398 انجمن انفورماتیک ایران
علوم و تکنولوژی پلیمر 1016-3255 آذر و دی 1398 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و فناوری جوشکاری ایران 2476-583X پاییز و زمستان 1398 انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
علوم و فناوری دریا 1735-5346 زمستان 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری رنگ 1735-8779 زمستان 1398 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
علوم و فناوری فضایی 2008-4560 تابستان 1398 انجمن هوافضای ایران
علوم و فناوری نساجی 2151-7162 بهار 1398 موسسه نساجی امروز
علوم و فناوری های پدافند نوین 2228-5865 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علوم و فناوری کامپوزیت 2383-3823 پاییز 1398 دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم و فنون ایمنی ایران 2423-4338 بهار 1395 انجمن علوم و فنون ایمنی ایران
علوم و فنون بسته بندی 2228-6675 زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 1560-5221
  فصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر رسول حجی
  سردبیر: هما عاطف یکتا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (تابستان 1392)
 • pISSN: 1563-0633
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر سعید تقوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 95 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2383-1839 eISSN: 2345-623X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید مهدی قلی
  سردبیر: دکتر فیروز بختیاری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 15 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 6051-2076 eISSN: 6051-2076
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات طب دریا
  مدیر مسئول: دکتر سیدعلی موسوی جزایری زاده
  سردبیر: دکتر علی علی اکبر اصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 11 (زمستان 1397)
 • فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن انفورماتیک ایران
  مدیر مسئول: مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
  سردبیر: دکتر عباس نوذری دالینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 14 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-5346
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سهیلی فر
  سردبیر: دکتر محمدرضا خدمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 92 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال