فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۹ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 2345-2579 زمستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
مطالعات زبانی بلاغی 2008-9570 بهار و تابستان 1398 دانشگاه سمنان
مطالعات شبه قاره 2008-5710 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات شهریار پژوهی پاییز 1396 جواد وندنوروز
مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز 1397 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
نقد ادبی 2008-0360 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نقد و نظریه ادبی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گیلان
هنر زبان 2476-6526 2019 دکتر مهدی محمدبیگی
کارنامه ادب پارسی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دکتر وحید مبارک
کاشان شناسی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه کاشان
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 پاییز 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 پاییز 1398 دانشگاه یزد
کهن نامه ادب پارسی 2383-0603 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 48 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2476-6526
  فصلنامه به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی محمدبیگی
  سردبیر: دکتر شاهرخ محمدبیگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال