فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 2423-3757 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی بهار و تابستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
مجله مطالعات داستانی بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
مجله مطالعات زبان فرانسه 2008-6571 Spring-Summer 2019 دانشگاه اصفهان
نشریه مطالعات زبان و ادبیات غنایی 2322-3863 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه 2228-7957 زمستان 1394 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه 2228-5202 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران 2345-2579 تابستان 1399 دانشگاه رازی کرمانشاه
نشریه مطالعات زبانی بلاغی 2008-9570 بهار و تابستان 1399 دانشگاه سمنان
فصلنامه مطالعات شبه قاره 2008-5710 بهار و تابستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه مطالعات شهریار پژوهی پاییز 1398 جواد وندنوروز
مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نامه فرهنگستان 1025-0832 پاییز و زمستان 1399 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نشریه نثر پژوهی ادب فارسی 1727-2106 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی 2322-5068 بهار و تابستان 1399 دانشگاه یزد
فصلنامه نقد ادبی 2008-0360 تابستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی 2008-7330 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه نقد و نظریه ادبی بهارو تابستان 1398 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2008-0360 eISSN: 2538-2179
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم خدایار
  سردبیر: دکتر محمود فتوحی رودمعجنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال