فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۲۱ تا ۱۴۰ از ۱۱۹۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه ادب فارسی 2251-9262 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
مجله ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه ادبیات پایداری 2008-6881 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات تطبیقی 2008-6512 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه ادبیات حماسی 2383-2371 بهار و تابستان 1395 دانشگاه لرستان
نشریه ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شاهد
نشریه ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجله ادبیات عرفانی 9384-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی 2476-7646 تابستان 1398 دانشگاه دامغان
مجله ادبیات و پژوهش های میان رشته ای 2676-6566 بهار و تابستان 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فصلنامه ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
نشریه ادیان و عرفان 2228-5563 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه ارزیابی تاثیرات اجتماعی اردیبهشت 1399 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نشریه اسلام و پژوهش های تربیتی X434-8002 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی پاییز و زمستان 1396 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
نشریه اسلام و پژوهش های مدیریتی 2251-6522 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی 2322-2506 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال