فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ع)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۳۶ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم و مهندسی زلزله 2476-6097 پاییز 1398 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علوم و مهندسی سطح ایران 2008-6717 بهار 1398 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
علوم و مهندسی محیط زیست 2476-4582 زمستان 1396 دانشگاه محیط زیست
علوم و مهندسی کامپیوتر 1389 انجمن کامپیوتر ایران
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 2008-918x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم کشاورزی 1735-0492 سال 1387 دانشگاه گیلان
علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1028-3099 1388 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عمران آب 1735-3971 بهمن و اسفند 1393 محمد مقدسی
عمران رهاب زمستان 1397 سیدرضا طباطبایی ایرانی
عمران شریف 1023-7437 بهار 1392 دانشگاه صنعتی شریف
عکاسی خلاق تابستان، پاییز و زمستان 1390 افشین شاهرودی
عکس 1179-1021 پاییز و زمستان 1394 مسعود امیرلوئی
عکس خبری اردیبهشت 1388 ناصر جواهری
عکسنامه 1393 دفتر پژوهش های فرهنگی
عیار پژوهش در علوم انسانی 2008-1782 بهارو تابستان 1396 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • pISSN: 2476-6097 eISSN: 2476-6100
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
  مدیر مسئول: دکتر محمدکاظم جعفری
  سردبیر: دکتر محسن کمالیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6717
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
  مدیر مسئول: دکتر حسین ادریس
  سردبیر: دکتر فخرالدین اشرفی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1398)
 • فصلنامه صنعت ساختمان
  صاحب امتیاز: سیدرضا طباطبایی ایرانی
  مدیر مسئول: علیرضا تقی زادیه
  سردبیر: سهیل آل رسول
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1023-7437
  دوفصلنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود برقعی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (بهار 1392)
 • دوفصلنامه عکاسی
  صاحب امتیاز: دفتر پژوهش های فرهنگی
  مدیر مسئول و سردبیر: رعنا جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38-39 (1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال