فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۱۲۱ تا ۱۲۵ از ۱۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بیهوشی و درد 2228-6659 پاییز 1398 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 پاییز 1398 انجمن بیوتکنولوژی ایران
بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
|
  • pISSN: 2228-6659 eISSN: 2322-3324
    فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
    صاحب امتیاز: انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
    مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمودرضا آل بویه
    آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال