فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۲۵۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2008-3866 Nov 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Basic Research in Medical Sciences 2383-0972 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
International journal of basic science in medicine 2476-664X Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی زابل
International Journal of Behavioral Sciences 2322-1194 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2322-4142 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
Biolmpacts 2228-5660 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
International Biological and Biomedical Journal 2423-4478 Winter 2019 دکتر محسن آسوری
Biomacromolecular Journal Winter-Spring 2019 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Journal of Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Biomedicine International Journals 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Journal of Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 Winter 2020 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Iranian Journal of Blood & Cancer 2088-4595 Mar 2020 انجمن خون و سرطان کودکان ایران
Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
International Journal of Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Cancer Management 2008-2398 Aug 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Journal of Cardio Vascular and Thoracic Research 2008-5117 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
|
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (2020)
 • pISSN: 2088-4595
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن خون و سرطان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید رحیمی نژاد
  سردبیر: دکتر حسن ابوالقاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Mar 2020)
 • pISSN: 2322-2522
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر شهرام بلندپرواز
  سردبیر: دکتر حمیدرضا عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Apr 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال