فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Summer 2020 دانشگاه تهران
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X زمستان 1393 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت ورزشی 2008-9341 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مرتع 2008-0891 تابستان 1399 انجمن مرتعداری ایران
فصلنامه مرتع و آبخیزداری 2008-5044 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
مجله مطالعات باستان شناسی 1026-2288 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات جامعه شناختی 1010-2809 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مجله مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 تابستان 99 دانشگاه تهران
نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
دوفصلنامه مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
نشریه مطالعات علوم محیط زیست 2645-520X بهار 1399 شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه معماری شناسی 2645-4270 تابستان 1399
فصلنامه مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
|
 • eISSN: 2645-520X
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر سعید گیتی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال