فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2008-6407 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه تحقیقات بیماری های گیاهی 2322-3790 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 2008-4668 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
فصلنامه تعالی مشاوره و روان درمانی بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مجله تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی 2322-1208 بهار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جستارنامه ادبیات تطبیقی بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
مجله حسابداری مدیریت 2228-5938 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک 2251-7480 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2322-5785 تابستان 1399 انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
فصلنامه دانش زیستی ایران زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) 2008-2754 تابستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 2251-6859 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 1563-3314 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
فصلنامه دراسات الادب المعاصر 2538-5941 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
فصلنامه دنیای میکروب ها 2008-3068 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی 1735-8493 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
|
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2228-5938 eISSN: 2322-1321
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
  سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال