فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی دانشگاه تهران

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مرتع 2008-0891 زمستان 1398 انجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداری 2008-5044 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مطالعات اوراسیای مرکزی 2008-0867 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات باستان شناسی 1026-2288 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات جامعه شناختی 1010-2809 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق انرژی 2538-3140 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق تطبیقی 1735-496X پاییز و زمستان 1398 موسسه حقوق تطبیقی
مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق عمومی 2423-8120 تابستان 99 دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2588-560X بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
مطالعات سیاسی اجتماعی جهان 2251-7073 پاییز و زمستان 1392 دانشکده مطالعات جهان و انجمن ایرانی مطالعات جهان
مطالعات علوم محیط زیست 2645-520X بهار 1399 شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 زمستان 1398 دانشگاه تهران
معماری شناسی 2645-4270 زمستان 1398
مقالات و بررسیها 1010-4968 1387 دانشگاه تهران
منابع طبیعی ایران 1316-1025 پاییز 1387 دانشگاه تهران
مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مهندسی صنایع 2423-6896 زمستان 1397 دانشگاه تهران
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 2538_5240 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نقد ادبی و بلاغت 2382-9575 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • eISSN: 2645-520X
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی - محیط زیست به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شرکت فناوریهای پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نورپور
  سردبیر: دکتر سعید گیتی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 1316-1025
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  سردبیر: دکتر ابراهیمی
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 3 (پاییز 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال