فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ن)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی 2322-4991 تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
نقش مایه 2008-2614 تابستان 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
نقش و فرش پاییز و زمستان 1390 مهندس شیرین صوراسرافیل
نقشه برداری 1029-5259 آذر 1394 سازمان نقشه برداری کشور
نقشه و اطلاعات مکانی گیلان 2645-4289 بهار 1398 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
نقطه سرخط مهر 1383 ابومحمد مرتضوی
نگارینه (هنر اسلامی) 2382-9885 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
نگاشته نیمه تیر الی نیمه مرداد 1397 سحر قنبری
نگاه نافذ بهار و تابستان 1396 انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
نگاه نو 2322-5947 تابستان 1398 دکتر علی میرزایی
نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نگره 1735-4560 بهار 1398 دانشگاه شاهد
نماد گلستان 2008-3203 بهار و تابستان 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
نمایش 1735-0190 آبان 1398 انجمن هنرهای نمایشی ایران
نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نهاده خرداد 1385 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
نهال و بذر 1386 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نوآفرین رشد پاییز و زمستان 1397 محمدمهدی مهدی خواه
نوآور 1735-2673 مهر و آبان 1398 شیوا شبیری
نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
|
 • pISSN: 2008-2614
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر مرجان صلواتی
  سردبیر: ندا رضایی آذر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (تابستان 1392)
 • ماهنامه فرهنگی, سیاسی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: ابومحمد مرتضوی
  مدیر مسئول: محمدرضا ابوالحسنی
  سردبیر: بهمن امام
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (مهر 1383)
 • فصلنامه اطلاع رسانی, پژوهشی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب
  مدیر مسئول: امیر دادخواه
  سردبیر: کمال شاکری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36-38 (بهار و تابستان 1396)
 • pISSN: 2322-5947
  فصلنامه اجتماعی, فرهنگی, هنری, ادبی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر علی میرزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 122 (تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-4560
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر شیرازی
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 49 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-0190
  ماهنامه تئاتر
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: شهرام اکرمی
  سردبیر: نصرالله قادری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 242 (آبان 1398)
 • دوفصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  مدیر مسئول: دکتر فرزانه افشار
  سردبیر: دکتر سیدحمید وزیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یکم شماره 4 (بهار 1391)
 • ماهنامه اقتصادی
  صاحب امتیاز: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا مرشدی
  سردبیر: محمدحسن مشکوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (خرداد 1385)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
  مدیر مسئول: عباس کشاورزی
  سردبیر: دکتر محمد ترابی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 1 (1386)
 • pISSN: 1735-2673
  ماهنامه آموزشی, اطلاع رسانی, پژوهشی و فناوری روز
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا شبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 173 (مهر و آبان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال