فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۵۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مدیریت شهری 1607-2227 زمستان 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نشریه مدیریت صنعتی 2008-5885 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت صنعتی 2008-9007 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
فصلنامه مدیریت عملیات خدمات 3540-2676 بهار 1398 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
فصلنامه مدیریت فراگیر 2476-5996 تابستان 1398 دکتر فرشته داوری
نشریه مدیریت فردا 2228-6047 بهار 1399 مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 2423-6942 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 2008-5893 Summer 2020 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار x378-2588 1398 دکتر هلن مربی هروی
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X زمستان 1393 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت مدرسه 2538-4724 زمستان 1398 دانشگاه کردستان
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 2251-8886 تابستان 1399 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش ?2383-1499 بهار و تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم 2538-2675 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
فصلنامه مدیریت نظامی 1735-5699 زمستان 1398 دانشگاه افسری امام علی
مجله مدیریت نوآوری 2322-5386 زمستان 1398 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مجله مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی 2676-7112 بهار 1399 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 2423-5261 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 1607-2227
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل
  سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2228-6047 eISSN: 2228-6047
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علیرضا علی احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 62 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال