فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ب)

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۱۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بوم شناسی جنگل های ایران 2423-7140 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بوم شناسی کاربردی 2476 - 3128 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزی 2008-7713 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
بیداری اسلامی آبان 1392 بنیاد اندیشه اسلامی
بیمارستان 2008-1928 1398 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
بیماری های پستان ایران زمستان 1398 جهاد دانشگاهی
بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
بیماریهای عفونی و گرمسیری 1680-0192 پاییز 1398 دکتر علی اکبر ولایتی
بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
بیمه آسیا 0387-1735 بهار و تابستان 1387 شرکت سهامی بیمه آسیا
بیمه سلامت شهریور 1393 سازمان بیمه سلامت ایران
بیمه گر آذر 1398 رضا رستم وندی
بیمه و توسعه پاییز 1388 سعید جلیلوند
بین المللی ژئوپلیتیک 1735-4331 زمستان 1398 انجمن ژئوپلیتیک ایران
بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Spring 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بین المللی مهندسی حفاظت از حریق بهمن 1397 احمد غلامیان میراب
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2008-4870 زمستان 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران
بیناب مرداد و شهریور 1397 حوزه هنری
|
 • pISSN: 2476 - 3128 eISSN: 2476 - 3217
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر مهدی بصیری
  سردبیر: دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-1928
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی اخوان
  سردبیر: دکتر محمد عرب
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 4 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال