فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۱۱۰۱ تا ۱۱۲۰ از ۱۱۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه مطالعات منافع ملی 2645-5528 بهار 1399 دکتر حسن شمسینی غیاثوند
فصلنامه مطالعات منطقه ای 2258-1735 بهار و تابستان 1387 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
نشریه مطالعات مهدوی تابستان 1398 پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی انتظار پویا
مجله مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه 2676-4091 بهار 1399 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2008-4641 پاییز 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نشریه مطالعات میان رشته ای فرهنگ و ارتباطات بهار و تابستان 1392 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات میان فرهنگی 1735-8663 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
فصلنامه مطالعات نوین بانکی 2645-5420 بهار 1399 دکتر زهرا اسدی
فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 2588-624X بهار 1399 مهندس جواد دلجوی شهیر
نشریه مطالعات هنر و رسانه 2676-7805 بهار و تابستان 1399 معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
مجله مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1342-1680 زمستان 1386 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 2008-5354 بهار 1395 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2322-5254 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی تابستان 1386 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری 2717-1345 تابستان 1399 الهام قیاسی
نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 2423-4648 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مفید قم
نشریه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش 2383-2282 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی 2645-4475 تابستان 1399 منیژه ملایی
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 6409-2538 شهریور 1399 منیژه ملایی
نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 2383-0182 بهار و تابستان 1399 دانشگاه بیرجند
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال