فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 پاییز 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2345-3869 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بیرجند
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
فصلنامه پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های علوم دامی 2008-5125 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 تابستان 1398 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 پاییز 1398 دانشگاه گنبد کاووس
مجله پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 بهار 1399 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مجله پژوهش و توسعه جنگل 2476-3551 زمستان 1398 دانشگاه ارومیه
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 زمستان 1387 وزارت جهاد کشاورزی
فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 زمستان 1398 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 تابستان 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 بهار 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نشریه پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 زمستان 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
|
 • pISSN: 2423-5423 eISSN: 2423-5431
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر مویدی
  سردبیر: دکتر علیرضا بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126 (بهار 1399)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال