فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش های زراعی در حاشیه کویر 1735-4234 تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پژوهش های زعفران 2345-3869 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بیرجند
پژوهش های ژنتیک گیاهی 2383-1367 1398 دانشگاه لرستان
پژوهش های صنایع غذایی 2008-515X زمستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های علوم دامی 2008-5125 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 تابستان 1398 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 2423-6349 پاییز 1398 دانشگاه گنبد کاووس
پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 2383-1855 پاییز 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش های کاربردی زراعی 2423-5423 تابستان 1398 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پژوهش و سازندگی 9632-1019 زمستان 1387 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 2252-0937 پاییز 1398 پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 2228-6128 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر فروردین و اردیبهشت 1387 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران 2251-8258 بهار و تابستان 1398 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 2251-6174 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی زمستان 1396 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
پژوهشهای تولیدات دامی 2251-8622 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب) 2228-7124 پاییز 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 4745 -2423 پاییز 1398 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
|
 • pISSN: 2383-1367
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه لرستان
  مدیر مسئول: دکتر احمد اسماعیلی
  سردبیر: دکتر فرهاد نظریان فیروزآبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (1398)
 • pISSN: 2423-5423 eISSN: 2423-5431
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر مویدی، دکتر رضا اقنوم
  سردبیر: دکتر علیرضا بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 123 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2228-6128 eISSN: 2676-4628
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر قربانعلی نعمت زاده
  سردبیر: دکتر غلامعلی رنجبر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2251-8622 eISSN: 2676-461X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  مدیر مسئول: دکتر منصور رضایی
  سردبیر: دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال