فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Quality Engineering and Production Optimization 2423-3781 Winter-Spring 2019 دانشگاه شاهد
Journal of Radar and Optical Remote Sensing 2645-484X Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering 2345-4415 Spring 2020 دانشگاه سمنان
Journal of Renewable Energy and Environment 2423-5547 Winter 2020 پژوهشگاه مواد و انرژی
Renewable Energy Research and Applications 2676-7430 Summer-Autumn 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
International Journal of Research in Industrial Engineering 1925-7805 Summer 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
International Journal of Robotics 2008-7144 Spring 2019 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering) 2228-6160 December 2011 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering 2228-6160 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering 2228-6179 2015 دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering 2228-6187 2015 دانشگاه شیراز
Amirkabir International Journal of Science Research (Modeling, Identification, Simulation & Control) 2588-2953 Summer-Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Scientia Iranica 1026-3098 May-Jun 2020 دانشگاه صنعتی شریف
Journal of Seismology and Earthquake Engineering 1735-1669 2019 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering 2008-4927 Winter 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
Journal of Solid Mechanics 2008-3505 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Stress Analysis 2588-2597 Spring-Summer 2019 دانشگاه بوعلی سینا
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics Summer 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
International Journal of Supply and Operations Management 2383-1359 Autumn 2019 دانشگاه خوارزمی
Journal of Textiles and Polymers 2322-5203 Winter-spring 2020 انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
|
 • pISSN: 2008-7144
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ هنرور
  سردبیر: دکتر علی غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2008-3505 eISSN: 2008-7683
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
  مدیر مسئول: دکتر سید محمدمهدی نجفی زاده
  سردبیر: دکتر محمد شرعیات
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2588-2597 eISSN: 2588-3054
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مجذوبی
  سردبیر: دکتر امیرحسین محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Spring-Summer 2019)
 • pISSN: 2322-5203 eISSN: 2423-3390
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر اصغریان جدی
  سردبیر: دکتر مسعود لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Winter-spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال