فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جستارهایی در ادب عربی 2676-7716 پاییز و زمستان 1398 معاونت پژوهشی حوزه علمیه خراسان
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه دراسات الادب المعاصر 2538-5941 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مجله دراسات فی اللغه العربیه و آدابها 2008-9023 1398 دانشگاه سمنان
نشریه دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 2538-4678 1398 دانشگاه شیراز
مجله رخسار زبان 2676-4199 بهار 1399 مرتضی پرویزی
فصلنامه رشد زبان های خارجی بهار 1399 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نشریه روایت شناسی بهار و تابستان 1399 انجمن نقد ادبی ایران
نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
نشریه زبان پژوهی 2008-8833 تابستان 1399 دانشگاه الزهرا
دو فصلنامه زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فصلنامه زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
نشریه زبان فارسی و گویش های ایرانی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه گیلان
نشریه زبان و ادب فارسی 1023-7976 بهار و تابستان 1399 دانشگاه تبریز
مجله زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 بهار و تابستان 1399 دانشگاه خوارزمی
مجله زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
نشریه زبان و زبان شناسی 2322-3847 پاییز و زمستان 1397 انجمن زبان شناسی ایران
نشریه زبان و فرهنگ ملل 2645-7210 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
مجله زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زیبایی شناسی ادبی 1735-837X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (بهار 1399)
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (تابستان 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال