فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
رخسار زبان 2676-4199 پاییز 1398 مرتضی پرویزی
رشد زبان های خارجی پاییز 1398 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
زبان پژوهی 2008-8833 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
زبان شناخت 2099-8002 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان شناسی اجتماعی 2538-3515 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
زبان فارسی و گویش های ایرانی بهار و تابستان 1398 دانشگاه گیلان
زبان و ادب فارسی 1023-7976 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
زبان و ادبیات فارسی 2476-6925 1398 دانشگاه خوارزمی
زبان و ادبیات فارسی 1735-8000 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زبان و زبان شناسی 2322-3847 بهار 1398 انجمن زبان شناسی ایران
زبانشناسی و گویش های خراسان 2008-7233 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
زیبایی شناسی ادبی 1735-837X تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سبک شناسی نظم و نثر فارسی 2008-2789 زمستان 1398 دکتر امید مجد
شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 پاییز 1398 دانشگاه شیراز
شفای دل 3894-2645 پاییز و زمستان 1398 فتانه قملاقی
عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علامه 1735-9872 تابستان 1398 دانشگاه تبریز
علم زبان 2423-7728 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم ادبی ?2476-4175 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
|
 • pISSN: 2676-4199 eISSN: 2676-5098
  فصلنامه به زبان فارسی
  صاحب امتیاز: مرتضی پرویزی
  مدیر مسئول: دکتر یوسف اسماعیل زاده
  سردبیر: دکتر علی تسلیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز 1398)
 • فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  مدیر مسئول: محمد ناصری
  سردبیر: دکتر محمدرضا عنانی سراب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-8833 eISSN: 2538-1989
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
  مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار
  سردبیر: دکتر فریده حق بین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2476-6925 eISSN: 2476-6941
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر غلامعلی فلاح
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87 (1398)
 • pISSN: 2322-3847
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن زبان شناسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مصطفی عاصی
  سردبیر: دکتر یحیی مدرسی تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و فرهنگ و زبان های باستانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال