فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آمایش جغرافیایی فضا 2538-5739 پاییز 1398 دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین 2008-7047 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
آمایش محیط 2008-613X پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
آموزش پژوهی 2588-4182 پاییز 1398 دانشگاه فرهنگیان
آموزش تربیت بدنی 2322-2603 بهار و تابستان 1393 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
آموزش در علوم انتظامی 2382-9613 زمستان 1398 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
آموزش در علوم انسانی پاییز و زمستان 1395 جهاد دانشگاهی
آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 شهریور 1398
آموزش عالی زمستان 1397 انجمن آموزش عالی ایران
آموزش علوم دریایی 2538-3655 پاییز 1398 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 2322-3057 پاییز 1398 دانشگاه پیام نور
آموزش و توسعه منابع انسانی 3277-2423 تابستان 1398 انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 2538-4260 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ایلام
آموزه های حدیثی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوق کیفری 9351-2251 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
آموزه های فقه مدنی 2251-936X بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فلسفه اسلامی 2251-9386 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی 2251-9378 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آینده پژوهی ایران 2423-6365 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
|
 • pISSN: 2538-5739 eISSN: 2538-4821
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گلستان
  مدیر مسئول: دکتر خدارحم بزی
  سردبیر: دکتر جعفر میرکتولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-613X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مدیر مسئول: دکتر مجید شمس
  سردبیر: دکتر بیژن رحمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2588-4182 eISSN: 2645-3673
  فصلنامه علمی-ترویجی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
  مدیر مسئول: دکتر عباس اناری نژاد
  سردبیر: دکتر بابک شمشیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2538-3655
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر پیمان جعفری طهرانی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد میرکمالی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 3277-2423 eISSN: 2476-6488
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
  مدیر مسئول: دکتر اباصلت خراسانی
  سردبیر: دکتر کوروش فتحی واجارگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال