فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله علوم باغبانی ایران 2008-482X زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله علوم دامی ایران 2008-4773 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم زیستی ورزشی 2008-9325 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
نشریه فلسفه 2008-1553 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه فلسفه دین 2008-7063 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه گردشگری شهری 2423-6926 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
مجله کشاورزی دانشگاه تهران 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
نشریه محیط زیست طبیعی 2008-7764 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه محیط شناسی 1025-8620 زمستان 1398 دانشگاه تهران
دو ماهنامه مدت بهمن و اسفند 1398 دانشگاه تهران
مجله مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت بازرگانی 2008-5907 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت دولتی 2008-5877 بهار 1399 دانشگاه تهران
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 بهار 1399 دانشگاه تهران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال