فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
علوم دامی ایران 2008-4773 پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم زیستی ورزشی 2008-9325 پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم گیاهان زراعی ایران 2008-4811 پاییز 1398 دانشگاه تهران
علوم کشاورزی ایران 1387 دانشگاه تهران
فقه و مبانی حقوق اسلامی 2008-8744 بهار و تابستان 1398 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
فلسفه 2008-1553 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
فلسفه دین 2008-7063 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فیزیک زمین و فضا 2538-371X پاییز 1398 دانشگاه تهران
گردشگری شهری 2423-6926 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
مجله کشاورزی 1562-5524 بهار 1388 دانشگاه تهران
محیط زیست طبیعی 2008-7764 پاییز 1398 دانشگاه تهران
محیط شناسی 1025-8620 پاییز 1398 دانشگاه تهران
محیط و توسعه زمستان 1387 انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدت فروردین و اردیبهشت 1397 دانشگاه تهران
مدیریت آب و آبیاری 6298-2251 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تهران
مدیریت بازرگانی 2008-5907 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت دولتی 2008-5877 پاییز 1398 دانشگاه تهران
مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 زمستان 1398 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-9325
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رواسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2423-6926 eISSN: 2423-6918
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر کرامت الله زیاری
  سردبیر: دکتر احمد پوراحمد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید مخدوم فرخنده
  سردبیر: دکتر مهرداد نظریها
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (زمستان 1387)
 • pISSN: 2008-5907 eISSN: 2423-5091
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر محسن نظری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-5877 eISSN: 2423-5342
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر علی اصغر پورعزت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال