فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۲۳۱۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Asian Journal Of Health Psychology 2588-4204 Autumn 2017-Winter 2018 موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
Astronomy and Astrophysic 2322-4924 Winter 2018 انجمن نجوم ایران
Auditory and Vestibular Research 2423-480X 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection 2383-0301 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Dental Research 2008-7695 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Environmental Health Engineering 2423-6292 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biochemistry 2345-4113 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Medical Biotechnology 2008-2835 Oct-Dec 2019 جهاد دانشگاهی
Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology 2383-2436 Feb 2018 دانشگاه علوم پزشکی همدان
Avicenna Journal of Phytomedicine 2228-7930 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Azarian Journal of Agriculture 2383-4420 Jun 219 علی اصغر علیلو
Banach Journal of Mathematical Analysis 1735-8787 Summer 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Basic & Clinical Pathophysiology 2322-1895 Winter and Spring 2019 دانشگاه شاهد
Basic and Clinical Cancer Research 2228-6527 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Basic and Clinical Neuroscience 2228-7442 May-Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی ایران
Basic Medical Sciences 2008-3866 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Behavioral Sciences 2322-1194 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Biolmpacts 2228-5660 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Biomacromolecular Journal Autumn 2018 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
|
 • pISSN: 2588-4204
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: موسسه علمی روان شناسی سلامت ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر احمد علی پور
  سردبیر: دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (Autumn 2017-Winter 2018)
 • pISSN: 2322-4924 eISSN: 2383-403X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن نجوم ایران
  مدیر مسئول: دکتر یوسف ثبوتی
  سردبیر: دکتر سعدالله نصیری قیداری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2008-7695
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان
  مدیر مسئول: دکتر پرویز ترک زبان
  سردبیر: دکتر مینا جزایری
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (Dec 2018)
 • pISSN: 2228-7930 eISSN: 2228-7949
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر محمد رمضانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین بسک آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 5 (Aug 2019)
 • pISSN: 2228-7442 eISSN: 2008-126X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدتقی جغتایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (May-Jun 2019)
 • pISSN: 2322-1194 eISSN: 2676-2900
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی فتحی آشتیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال