فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۵۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مدیریت پیشرفت زمستان 1395 موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی
فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 2008-5060 پاییز 1398 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
فصلنامه مدیریت توسعه و تحول تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مجله مدیریت تولید و عملیات 2251-6409 بهار 1399 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مدیریت جهادی زمستان 1397 دکتر میثم لطیفی
مجله مدیریت خاک 2345-4547 پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 2322-1267 بهار 1399 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 2383-1170 تابستان 1399 دانشگاه اصفهان
مجله مدیریت دانش اسلامی 2476-7255 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فصلنامه مدیریت دانش سازمانی 3122-1735 بهار و تابستان 1387 دکتر سعید جعفری مقدم
فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان 1383 وزارت آموزش و پرورش
فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد) پاییز و زمستان 1398 سید صمصام الدین قوامی
دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی 2345-5713 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فصلنامه مدیریت دولتی 2008-5877 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی 2645-4262 تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
ماهنامه مدیریت رسانه 2423-4672 تیر 1399 مهدی قمصریان
فصلنامه مدیریت زنجیره تامین 2008-9198 بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی 2322-522X تابستان 1399 دانشگاه پیام نور
مجله مدیریت سرمایه اجتماعی 2423-6071 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت سلامت 2008-1227 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایران
|
 • pISSN: 2008-1227 eISSN: 2008-1219
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی
  سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال