فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۸۱ تا ۹۵ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه روند 2228-7892 بهار و تابستان 1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نشریه رویش روان شناسی 2383-353X خرداد 1399 انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق عمومی 2476-7581 1394 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویه قضایی حقوق کیفری 2476-7581 بهار و تابستان 1396 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 تابستان 1398 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 4573-2588 تابستان 1399 مهندس محمد شاه محمدی
مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 تابستان 1398
نشریه رویکردهای نوین آموزشی 2423-6780 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی 2645-5439 بهار 1399 موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
مجله رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 3293-2423 بهار 1399
فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 2588-6886 پاییز 1398 دکتر روزبه دبیری
مجله رویکردی نو در علوم تربیتی زمستان1398 دکتر آرزو عرفان
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه ریخته گری 1028-3897 پاییز و زمستان 1398 جامعه ریخته گران ایران
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال