فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۷۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 2008-7837 زمستان 1394 دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1606-7487 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652x بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشگر 2008-5753 پاییز 1395 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشمند 1011-3495 بهمن 1398 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشنامه علوم قرآن و حدیث 2383-1383 بهار و تابستان 1395 دکتر احسان پوراسماعیل
دانشور پزشکی 1028-3188 دی 1398 دانشگاه شاهد
دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 پاییز 1398 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشکده پرستاری ارتش زمستان 1398 علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان بهار و تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشکده پزشکی اصفهان 1027-7595 هفته سوم اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764 اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشکده پزشکی زابل 2645-880X پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
دانشکده دندان پزشکی اصفهان 1735-255x پاییز 1398 دانشگاه اصفهان
دانشکده دندانپزشکی مشهد 1560-9286 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • pISSN: 2008-5753
  فصلنامه علوم پایه
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
  سردبیر: دکتر اکرم قدیمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1395)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی نوربالا
  سردبیر: دکتر مهرداد روغنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 144 (دی 1398)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال