فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۸۱ تا ۱۰۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات نظام سلامت 1735 -2363 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحقیقات نظام سلامت حکیم 2383-3742 تابستان 1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تحقیقات کاربردی خاک 2423-7116 پاییز 1398 دانشگاه ارومیه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 2228-7736 پاییز 1399 دانشگاه خوارزمی تهران
تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز 5909-2538 بهار 1399 محمدخالد دودمان
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 1338-1026 تابستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات کلامی 2345-3788 تابستان 1398 انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه
تحقیقات کیفی در علوم سلامت 2645-6109 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی 2423-7892 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
تحلیل مالی 2588-6193 زمستان 1397 دکتر رضا داغانی
تحول اداری پاییز 1397 سازمان اداری و استخدامی کشور
تحول در علوم انسانی بهار و تابستان 1397 شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
تدریس پژوهی 2476-5686 پاییز 1398 دانشگاه کردستان
تربیت اسلامی 1735-4536 زمستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ترویج علم 2251-9033 پاییز و زمستان 1396 انجمن ترویج علم ایران
ترویج و توسعه آبخیزداری 2645-4477 زمستان 1398 انجمن آبخیزداری ایران
تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 2538-5097 پاییز 1398 موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
تصویر سلامت 2008-9058 1398 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تعالی بالینی 2322-391x پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان اداری و استخدامی کشور
  مدیر مسئول: دکتر جمشید انصاری
  سردبیر: دکتر رحمت الله پاکدل
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-4536 eISSN: 2588-4611
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی - انگلیسی - عربی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (زمستان 1398)
 • eISSN: 2645-4477
  فصلنامه علمی-ترویجی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آبخیزداری ایران
  مدیر مسئول: دکتر عبدالرسول تلوری
  سردبیر: دکتر عطاالله کاویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 27 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-9058 eISSN: 2423-6640
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر جعفر صادق تبریزی
  سردبیر: دکتر وحیده زارع گاوگانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 4 (1398)
 • pISSN: 2322-391x eISSN: 2322-3936
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ بابامحمودی
  سردبیر: دکتر حمید محمدجعفری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 2 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال