فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۳۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
بیماری های مشترک انسان و دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
بیماریهای گیاهی 0006-2774 زمستان 1398 انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
بیوتکنولوژی دامپزشکی 1392 دانشگاه شیراز
بیوتکنولوژی کشاورزی 2228-6705 زمستان 1398 انجمن بیوتکنولوژی ایران
بیولوژی کاربردی 2538-3434 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
پژوهش آب ایران 2008-1235 زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهش آب در کشاورزی 2228-7140 پاییز 1398 موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
پژوهش در علوم کشاورزی 1735-8884 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 1735-6652 تابستان 1398 وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی) 1019-9632 زمستان 1398 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پژوهش های بالینی دام های بزرگ 1735-9783 بهار 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
پژوهش های بذر ایران 2383-1251 بهار و تابستان 1398 دانشگاه یاسوج
پژوهش های پنبه ایران 2345-5306 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات پنبه ایران
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی 2008-5567 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
پژوهش های تولید گیاهی 2322-2050 زمستان 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های حبوبات ایران 2008-725x بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های حفاظت آب و خاک 2322-2069 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
|
 • pISSN: 2008-1235 eISSN: 2345-6655
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهرکرد
  مدیر مسئول: حسین صمدی بروجنی
  سردبیر: دکتر سیدحسن طباطبایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال