فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۲۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iranian Journal of Materials science and Engineering 1735-0808 Jun 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Ianian Journal of Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 Sep 2019 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Winter-Spring 2020 دانشگاه سمنان
International Journal of Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Winter-Spring 2020 دانشگاه تهران
Journal of Mining and Environement 2251-8592 Winter 2020 دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production 2345-5993 Winter 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
International Nano Letters 2008-9295 Jun 2014 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
Journal of Numerical Methods in Civil Engineering 2345-4296 2018 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Journal of Numerical Simulation in Engineering 1735-0751 Spring 2010 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology 2345-2412 Autumn 2019 دانشگاه صنعت نفت
Journal of Operation and Automation in Power Engineering 2322-4576 Winter-Spring 2020 دانشگاه محقق اردبیلی
Iranian Journal Of Operations Research 2008-1189 2017 انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
International Journal of Optimization in Civil Engineering 2228-7558 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Optimization in Industrial Engineering 2251-9904 Winter-Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Particle Science and Technology 2423-4087 Summer 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Journal of Petroleum Science and Technology 2251-659X 2019 پژوهشگاه صنعت نفت
Iranian polymer journal 1026-1265 2012 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Polyolefins Journal 2322-2212 Winter-spring 2020 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Iranian Journal of Power Engineering 2538-3353 Fall-Winter 2016 دانشگاه بیرجند
Progress in Color, Colorants and Coatings 2008-2134 Summer 2020 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
|
 • pISSN: 2008-1189
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
  مدیر مسئول: دکتر عزیزالله معماریانی
  سردبیر: دکتر نظام الدین مهدوی امیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (2017)
 • pISSN: 2423-4087 eISSN: 2423-4079
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سید حیدر محمودی نجفی
  سردبیر: دکتر عبدالرضا صمیمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (Summer 2019)
 • pISSN: 2251-659X eISSN: 2465-3312
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه صنعت نفت
  مدیر مسئول: دکتر جعفر توفیقی داریان
  سردبیر: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2322-2212 eISSN: 2345-6868
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی نکومنش حقیقی
  سردبیر: دکتر عباس رضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter-spring 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال