فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۴۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی 2588-4123 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه پژوهش های زبانی 1026-2288 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله پژوهش های نثر و نظم فارسی تابستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی 2345-5403 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
پژوهشنامه آموزش زبان و ادبیات عرب پاییز و زمستان 1398 دانشگاه فرهنگیان
پژوهشنامه ادب غنایی 2008-5737 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی 2251-774X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادبیات داستانی 2345-3036 زمستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهرکرد
پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی 1735-4528 تابستان 1387 دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی 2345-2498 بهار 1399 انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی 2476-6518 زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه نقد ادب عربی 2008-7349 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مجله پویش در آموزش علوم انسانی تابستان 1399 دانشگاه فرهنگیان
نشریه تاریخ ادبیات 2008-7349 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 2008-627X تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
جستارنامه ادبیات تطبیقی بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مجله جستار های زبانی 2322-3081 مهر و آبان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
فصلنامه جستارهای نوین ادبی 2008-7187 زمستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال