فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم انسانی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۱۷۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Religious Inquiries 2322-4894 Summer and Autumn 2019 دانشگاه ادیان و مذاهب
Journal of Research en Langue Francaise 2676-6469 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
Journal of Research in Applied Linguistics 2345-3303 Winter-Spring 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Research in English Education 2538-4015 Jun 2020 دکتر عباس پورحسین گیلاکجانی
Research in English Language Pedagogy 2588-3259 Winter and Spring 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
The Iranian Review for UN Studies 2645-646X Winter and Spring 2019 انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
Iranian Review of Foreign Affairs 2008-8221 Summer-Fall 2017 پژوهشکده مطالعات راهبردی
Safinah al-nejat 2018 موسسه فرهنگی نبا مبین
International Journal of Schooling 2588-6703 Spring 2020 دانشگاه بیرجند
International Journal of Society and Culture in the Muslim World 2588-6738 Summer and Autumn 2019 دانشگاه علامه طباطبایی
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 2423-3412 Summer-Autumn2017 انجمن باستان شناسی ایران
International Journal of Sport Sciences for Health 2538-2233 Oct 2019 دکتر مرتضی طاهری
International Journal of Sport Studies for Health 2588-5782 Apr 2018 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Journal of Sustainable Rural Development 2538-3876 Autumn 2019 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
Journal of System Management 2322-2301 Autumn 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
Teaching English Language 2538-5488 winter-spring 2020 انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
Journal of Teaching Language Skills 2008-8191 Autumn 2019 دانشگاه شیراز
Technical and Vocational Education زمستان 1395 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal Of Tourism And Hospitality Research 2008-9562 Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
World Sociopolitical Studies 2588-3119 Summer 2019 انجمن ایرانی مطالعات جهان
|
 • pISSN: 2322-4894 eISSN: 2538-6271
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محسن جوادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (Summer and Autumn 2019)
 • pISSN: 2676-6469 eISSN: 2676-6450
  دوفصلنامه علوم انسانی - زبان و ادبیات فرانسه به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر مرجان فرجاه
  سردبیر: دکتر فاطمه میرزاابراهیم تهرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 2008-8221
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  مدیر مسئول: دکتر محسن رضایی میرقائد
  سردبیر: دکتر سید محمدکاظم سجادپور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 2 (Summer-Fall 2017)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی نبا مبین
  مدیر مسئول: محمدحسین شهری
  سردبیر: دکتر حسن طارمی راد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (2018)
 • pISSN: 2538-3876 eISSN: 2538-3876
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوانی
  سردبیر: دکتر مصطفی طالشی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2538-5488 eISSN: 2538-547
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
  مدیر مسئول: دکتر رضا غفارثمر
  سردبیر: دکتر رضا خانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (winter-spring 2020)
 • pISSN: 2588-3119 eISSN: 2588-3127
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات جهان
  مدیر مسئول: دکتر سید سعیدرضا عاملی
  سردبیر: دکتر سید محمدعلی موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 3 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال