فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه تهران

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه توسعه کارآفرینی 2008-2266 تابستان 1399 دانشگاه تهران
مجله تولیدات دامی 2009-6776 بهار 1399 دانشگاه تهران
نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه جنگل و فرآورده های چوب 5052-2008 زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه حرکت 1563-3306 بهار 1388 دانشگاه تهران
مجله حقوق خصوصی 2008-840X بهار و تابستان 1399 دانشگاه تهران
مجله دانش گیاه پزشکی ایران 2008-4781 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
نشریه دانش مدیریت 3871-1019 تابستان 1387 دانشگاه تهران
فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 0196-1026 تابستان 1386 دانشگاه تهران
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 0803-1026 اسفند 1388 دانشگاه تهران
نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 2008-9333 بهار 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 2538-3132 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 2538-3108 پاییز 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه سیاست 1735-9678 تابستان 1399 دانشگاه تهران
فصلنامه سیاستگذاری عمومی 2538-5577 زمستان 1398 دانشگاه تهران
فصلنامه شیلات 2008-5729 بهار 1399 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 1563-3306
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود گودرزی
  سردبیر: دکتر سید نصرالله سجادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 39 (بهار 1388)
 • pISSN: 2008-840X eISSN: 2423-6209
  دوفصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا محمدرضایی
  سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (بهار و تابستان 1399)
 • pISSN: 3871-1019
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین
  سردبیر: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1387)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال