فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
فصلنامه إضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نشریه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی 2251-6263 بهار و تابستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 2008-0824 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه انسان و محیط زیست 1562-5532 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نشریه اکو بیولوژی تالاب 2322-214x بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
نشریه باستان شناسی ایران 2251-9548 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 2251-6735 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
نشریه بوم شناسی علف های هرز 2283-1073 بهار و تابستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی 2423-7957 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
مجله بین المللی محاسبات و مدل سازی ریاضی 2228-6225 Fall 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مجله بیولوژی کاربردی 2538-3434 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مجله بیومکانیک ورزشی 2476-4906 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 2423-3846 زمستان 1396 انجمن متخصصان محیط زیست ایران
فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی 2008-1197 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دو فصلنامه پژوهش در علوم کشاورزی 1735-8884 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مجله پژوهش علف های هرز 2008-6563 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش نامه تاریخ 1735-8221 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال