فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف پ)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۴۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش در بهداشت محیط 2423-5202 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پژوهش در پزشکی 5311-1735 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهش در تاریخ بهار 1393 دانشگاه تهران
پژوهش در تغذیه دام پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهرکرد
پژوهش در توانبخشی ورزشی 2383-1464 بهار و تابستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی 2645-4408 زمستان 1398 مهرداد فتحی
پژوهش در دین و سلامت 2383-4323 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پژوهش در سلامت روانشناختی 2008-0166 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در طب ورزشی و فناوری 2252-0708 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در علوم توانبخشی 1735-7519 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پژوهش در علوم ورزشی 1735-7314 بهار 1389 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهش در علوم کشاورزی 1735-8884 تابستان 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پژوهش در مدیریت ورزشی 2345-6043 پاییز و زمستان 1392 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 2252-0716 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 1735-2983 1397 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی 2251-6972 پاییز 1398 دانشگاه امام حسین (ع)
پژوهش در نشخوار کنندگان 2345-4253 پاییز 1398 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش در نظام های آموزشی 2383-1324 زمستان 1398 انجمن پژوهش های آموزشی ایران
پژوهش در هنر و علوم انسانی 2538-6298 بهمن 1398 میلاد فتحی
پژوهش در ورزش تربیتی 2538-2721 پاییز و زمستان 1398 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
|
 • pISSN: 2383-4323
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام مرتضی عبدالجباری
  سردبیر: دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-2983
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
  مدیر مسئول: دکتر علی شریعتمداری
  سردبیر: دکتر علی ذکاوتی قراگزلو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 60 (1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال