فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف م)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۵۱۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت 2345-3311 زمستان 1398 انجمن تعالی کسب و کار ایران
فصلنامه مدیریت اسلامی 2251-6980 زمستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مدیریت اطلاعات 1735-8418 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 1735-7853 خرداد و تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 2383-1049 زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
ماهنامه مدیریت انرژی دی 1393 موسسه دانش و نوآوری کیا
نشریه مدیریت بازار کار ایران دی 1398 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مجله مدیریت بازاریابی 1735-949X تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات اردیبهشت و خرداد 1395 خشایار فلاحی
فصلنامه مدیریت بازرگانی 2008-5907 تابستان 1399 دانشگاه تهران
نشریه مدیریت بحران 2345-3915 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری بهار 1399 دانشگاه جامع امام حسین
نشریه مدیریت بر آموزش سازمان ها 2322-1429 پاییز و زمستان 1398 انجمن مدیریت آموزشی ایران
مجله مدیریت برند 2345-3222 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
مجله مدیریت بهداشت و درمان 2476-3012 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله مدیریت بیابان پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
فصلنامه مدیریت پرستاری 4785-2645 زمستان 1398 سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه مدیریت پروژه زمستان 1390 مهندس رضا ضیایی
نشریه مدیریت پسماند سبززیور زمستان 1397 شرکت سبز زیور
فصلنامه مدیریت پسماندها بهار 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
|
  • دوفصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
    صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
    مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اختصاصی
    سردبیر: دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال