فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ف)

ردیف ۶۱ تا ۶۷ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 2588-4042 پاییز 1398 انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 2322-164X تابستان 1399 پژوهشگاه علوم ورزشی
مجله فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 2676-3710 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه فیزیک روز 5121-2423 پاییز 1394 انجمن فیزیک ایران
فصلنامه فیزیک زمین و فضا 2538-371X زمستان 1398 دانشگاه تهران
مجله فیزیک کاربردی 2345-4911 بهار 1398 دانشگاه الزهرا
مجله فیض 2008-9821 خرداد و تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
|
 • pISSN: 5121-2423
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر هادی اکبرزاده
  سردبیر: دکتر کیوان آقابابایی سامانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (پاییز 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال