فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ص)

ردیف ۶۱ تا ۶۷ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صنعت و تولید قطعات، مواد، ماشین آلات مهر و آبان 1396 بابک شیرخانی
صنعت و دانشگاه پاییز و زمستان 1397 جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
صنعت و کارآفرینی تیر الی شهریور 1398 احمد اثنی عشری
صنعت کاشی و سرامیک تابستان 1389 مهدی شوکت لو
صنعت کفش 1735-1359 دی 1398 جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
صنوبر زمستان 1398 مانیا شفاهی
صوت و ارتعاش 2383-1839 بهار و تابستان 1398 انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
|
 • pISSN: 1735-1359
  ماهنامه فنی, مهندسی
  صاحب امتیاز: جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران
  مدیر مسئول: علی لشکری
  سردبیر: افسانه خلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 260 (دی 1398)
 • فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مانیا شفاهی
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2383-1839 eISSN: 2345-623X
  دوفصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  مدیر مسئول: دکتر حمید مهدی قلی
  سردبیر: دکتر فیروز بختیاری نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 15 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال