فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ر)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۹۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت 2345-2188 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه شاهد
نشریه روانشناسی پیری 2423-7647 پاییز 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی 2822-2476 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 1735-305x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فصلنامه روانشناسی تربیتی 2538-3183 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
نشریه روانشناسی خانواده 2423-4060 بهار وتابستان 1398 انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
فصلنامه روانشناسی سلامت 2322-1283 زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
فصلنامه روانشناسی شناختی 2345-5780 بهار 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه روانشناسی معاصر 2008-1243 بهار و تابستان 1398 انجمن روانشناسی ایران
مجله روانشناسی نظامی بهار1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1399 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی 1025-2835 زمستان 1390 دانشگاه تهران
مجله روانشناسی ورزش 2676-3729 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) پاییز و زمستان 1395 رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
فصلنامه روستا و توسعه 1563-3322 بهار 1399 موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 1608-7070 تابستان 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2251-6565 زمستان 1398 دانشگاه یزد
نشریه روش های عددی در مهندسی 2228- 7698 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه روشها و مدلهای روان شناختی 2228-5516 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 2322-3871 تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال