فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۷۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو فصلنامه دانش و فناوری هوافضا 2322-1070 پاییز 1398 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ماهنامه دانش و کامپیوتر 1735-3475 تیر 1389 فاطمه حافظیان
فصلنامه دانش کشاورزی 2008-5141 تابستان 1388 دانشگاه تبریز
فصلنامه دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 بهار 1399 دانشگاه تبریز
مجله دانش یوگا شهریور 1399 سید عبدالحمید موحدی نایینی
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338 خرداد و تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی اراک
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 7280-2228 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2197-1607 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 2345-542x پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 2810 -2538 بهار 1399 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165 مرداد 1399 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448 Apr 2020 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741 بهمن 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105 تابستان 1399 دانشگاه علوم پزشکی فسا
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666 بهمن و اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799 تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی قم
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال