فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانش کشاورزی و تولید پایدار 2476-4310 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
دانش یوگا بهمن 1398 سیدعبدالحمید موحدی نائینی
دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338 آذر و دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 7280-2228 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-3839 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی البرز
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728 دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107 فروردین 1398 دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2197-1607 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 2345-542x تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 2810 -2538 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165 دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741 آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666 مهر و آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799 دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1562-4765 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260 دی 1398 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
|
 • pISSN: 1735-9260 eISSN: 1735-9279
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر سیدعبدالله مدنی
  سردبیر: دکتر احمدعلی عنایتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 180 (دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال