فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 1735-0891 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات سلامت در جامعه 2423-6772 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 1735-0913 زمستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات علوم رفتاری 2008-8248 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2423-611X پاییز و زمستان 1396 دانشگاه زابل
تحقیقات علوم قرآن و حدیث 2008-2681 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
تحقیقات غلات 2252-0163 بهار 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات فرهنگی ایران 2008-1847 تابستان 1398 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1735-0905 آذر و دی 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات مالی 1024-8153 پاییز 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مالی اسلامی 2251-8290 بهار و تابستان 1398 دانشگاه امام صادق (ع)
تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 پاییز 1398 دانشگاه خوارزمی
تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 پاییز 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 پاییز 1398 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 پاییز 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 پاییز و زمستان 1397 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات موتور 1735-5214 زمستان 1397 انجمن علمی موتور ایران
|
 • pISSN: 2252-0163 eISSN: 2538-6115
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی اعلمی
  سردبیر: دکتر بابک ربیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 1024-8153
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر رضا راعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2251-8290 eISSN: 2588-6584
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
  مدیر مسئول: دکتر حسین عرب اسدی، دکتر حسین حسن زاده سروستانی
  سردبیر: دکتر سیدعباس موسویان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدمصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سیدحسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال