فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ت)

ردیف ۶۱ تا ۸۰ از ۱۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات سلامت در جامعه 2423-6772 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تحقیقات سیاسی بین المللی 2008-7616 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 1735-0913 زمستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات علوم رفتاری 2008-8248 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک 2423-611X پاییز و زمستان 1396 دانشگاه زابل
تحقیقات علوم قرآن و حدیث 2008-2681 بهار 1399 دانشگاه الزهرا
تحقیقات غلات 2252-0163 پاییز 1398 دانشگاه گیلان
تحقیقات فرهنگی ایران 2008-1847 پاییز1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 1735-0905 فروردین واردیبهشت 1399 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات مالی 1024-8153 زمستان 1398 دانشگاه تهران
تحقیقات مالی اسلامی 2251-8290 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه امام صادق
تحقیقات مدلسازی اقتصادی 2228-6454 زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
تحقیقات مرتع و بیابان ایران 1735-0875 زمستان 1398 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 زمستان 1398 انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی 2476-4000 زمستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 2645-45131 پاییز و زمستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی کشاورزی 2645-45131 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات موتور 1735-5214 زمستان 1398 انجمن علمی موتور ایران
تحقیقات نظام سلامت 1735 -2363 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|
 • pISSN: 2252-0163 eISSN: 2538-6115
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علی اعلمی
  سردبیر: دکتر بابک ربیعی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1024-8153
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر بابک سهرابی
  سردبیر: دکتر رضا راعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (زمستان 1398)
 • pISSN: 1735-5214
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی موتور ایران
  مدیر مسئول: مهندس سید مصطفی میرسلیم
  سردبیر: دکتر سید حسین منصوری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال