فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Autumn 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Jan 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
Information and Communication Technology Research 2251-6107 Autumn 2018 مرکز تحقیقات مخابرات ایران
Information Security 2008-2045 Jul 2019 انجمن رمز ایران
Information Systems and Telecommunication 2322-1437 spring 2019 جهاد دانشگاهی
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 2251-8533 Autumn 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Spring 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شیراز
Iron and steel society of Iran 1735-4145 2019 انجمن آهن و فولاد ایران
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Mar 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Maritime Technology 2345-6000 Summer and Autumn 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
Materials science and Engineering 1735-0808 Dec 2019 دانشگاه علم و صنعت ایران
Mechanical Engineering Transactions 1605-9727 March 2019 انجمن مهندسان مکانیک ایران
Mechanics of Advanced Composite Structures 2423-4826 Summer and Autumn 2019 دانشگاه سمنان
Mining & Geo-Engineering 2345-6930 Summer-Autumn 2019 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2008-2045 eISSN: 2008-3076
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن رمز ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا عارف
  سردبیر: دکتر رسول جلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2383-160X eISSN: 2383-1618
  سالنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی الیاسی
  سردبیر: دکتر حسین غریبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Spring 2019)
 • pISSN: 2345-6000 eISSN: 2476-5333
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی دریایی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدسعید سیف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (Summer and Autumn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال