فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۸۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Gas Processing Journal 2322-3251 2019 دانشگاه اصفهان
Journal of Gas Technology 2588-5596 Feb 2020 انجمن مهندسی گاز ایران
Journal of Heat and Mass Transfer Research 2345-508X Summer-Autumn 2019 دانشگاه سمنان
Journal of Hydraulic Structures 2345-413X Winter 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Industrial and Systems Engineering 1735-8272 Autumn 2019 انجمن مهندسی صنایع ایران
International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization 2645-3517 Summer 2020 دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Industrial Engineering & Production Research 2008-4889 Mar 2020 دانشگاه علم و صنعت ایران
Journal of Industrial Engineering and Management Studies 2476-308X Summer-Autumn 2019 مرکز مطالعات مدیریت ایران
International Journal Information and Communication Technology Research 2251-6107 Spring 2019 مرکز تحقیقات مخابرات ایران
International Journal of Information Security 2008-2045 Jan 2020 انجمن رمز ایران
Journal of Information Systems and Telecommunication 2322-1437 Autumn 2019 جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell 2383-160X Summer 2019 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Iranian Journal of Materials Forming 2383-0042 Summer and Autumn 2019 دانشگاه شیراز
International Journal of iron and steel society of Iran 1735-4145 2019 انجمن آهن و فولاد ایران
Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345-377X Jun 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Energy Management 2322-3073 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Mechatronic Systems 2322-1089 Dec 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Multimedia Processing 2251-6255 Jun 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Majlesi Journal of Telecommunication Devices 2423-4117 Mar 2020 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
International Journal of Maritime Technology 2345-6000 Summer and Autumn 2019 انجمن مهندسی دریایی ایران
|
 • pISSN: 2322-3251 eISSN: 2345-4172
  دوفصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر امیر رحیمی
  سردبیر: دکتر محمدرضا طلایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2019)
 • pISSN: 2588-5596 eISSN: 2588-5596
  سالنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی گاز ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی وطنی
  سردبیر: دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Feb 2020)
 • pISSN: 2345-413X eISSN: 2345-4156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر سید محمد اشرفی
  سردبیر: دکتر علی حقیقی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2383-160X eISSN: 2383-1618
  سالنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی الیاسی
  سردبیر: دکتر حسین غریبی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Summer 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال