فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه اقتصاد

ردیف ۴۱ تا ۵۷ از ۵۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 2118-2383 بهار و تابستان 1398 دانشگاه الزهرا
فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی 2345-3435 بهار 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد تابستان 1387 دانشگاه اصفهان
مجله اقتصادی مهر و آبان 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی 2345-654X زمستان 1398 دانشگاه سمنان
فصلنامه مدلسازی اقتصادی 1735-9910 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مجله مدیریت منابع انسانی پایدار بهار و تابستان 1399 دانشگاه مازندران
دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی 2008-4102 بهار و تابستان 1399 دانشگاه امام صادق
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 1626-1735 بهار 1399 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
نشریه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل 2383-3602 بهار و تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2530-2322 بهار 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه مطالعات نوین بانکی 2645-5420 بهار 1399 دکتر زهرا اسدی
نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) 2423-4648 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مفید قم
نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه 6409-2538 تیر 1399 منیژه ملایی
نشریه معرفت اقتصاد اسلامی 2042-2322 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نشریه نظریه های نوین اقتصادی پاییز 1393 موسسه آموزش عالی رجا
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6578 زمستان 1398 دانشگاه تبریز
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال