فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 پاییز 1398 دکتر آئیژ عزمی
جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 بهار 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید باهنر کرمان
جغرافیای سیاسی 2476-3136 بهار 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیای طبیعی 2008-5656 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
راهبردهای توسعه روستایی 2383-2657 تابستان 1398 دانشگاه تربت حیدریه
رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 تابستان 1398 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 پاییز 1398 انجمن سنجش از دور و GIS ایران
شهر پایدار 2476-6631 تابستان 1398 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علوم و فنون مرزی 2538-4090 پاییز 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
فضای جغرافیایی 1735-322X پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 زمستان 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 2228-7167 بهار 1398 دانشگاه حکیم سبزواری
مطالعات محیطی هفت حصار 2322-5602 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 2008-5354 بهار 1395 دانشگاه اصفهان
میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
|
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1397)
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2538-3558
  فصلنامه حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی و ترویج علم
  صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
  مدیر مسئول: میثم داوودآبادی فراهانی
  سردبیر: دکتر محمدمهدی اسماعیل نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2476-6631 eISSN: 2476-6151
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل مشکینی
  سردبیر: دکتر اصغر نظریان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1398)
 • pISSN: 2538-4090 eISSN: 2538-4104
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
  مدیر مسئول: ابراهیم قائدرحمتی
  سردبیر: دکتر محمد اخباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-322X
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
  مدیر مسئول: دکتر علی دلال اوغلی
  سردبیر: دکتر علی محمد خورشیددوست، دکتر محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 67 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2676-4377
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: دکتر حسین نگارش
  سردبیر: دکتر محمود خسروی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (زمستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال