فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه جغرافیا

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۶۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای 1391-2008 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله جغرافیا و روابط انسانی 2645-3851 تابستان 1399 دکتر آئیژ عزمی
نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 2322-1682 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نشریه جغرافیای اجتماعی شهری 2423-5504 بهار و تابستان 1399 دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشریه جغرافیای سیاسی 2476-3136 زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه جغرافیای طبیعی 2008-5656 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
نشریه رویکردهای پژوهشی در علوم زمین 2538-3558 بهار 1399 انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران 5966-2008 بهار 1399 انجمن سنجش از دور و GIS ایران
فصلنامه شهر پایدار 2476-6631 بهار 1399 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
مجله علوم جغرافیایی 1735-7977 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فصلنامه علوم و فنون مرزی 2538-4090 بهار 1399 دانشگاه علوم انتظامی امین
فصلنامه فضای جغرافیایی 1735-322X بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مجله مخاطرات محیط طبیعی 2676-4377 تابستان 1399 دانشگاه سیستان و بلوچستان
فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 1605-9689 تابستان 1399 دانشگاه تربیت مدرس
مجله مدیریت مخاطرات محیطی 2423-415X زمستان 1393 دانشگاه تهران
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 2538-5968 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک 2228-7167 زمستان 1398 دانشگاه حکیم سبزواری
فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای 2008-5354 بهار 1395 دانشگاه اصفهان
نشریه میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
|
 • pISSN: 2476-3136 eISSN: 2476-3144
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر هادی اعظمی
  سردبیر: دکتر محمدباقر قالیباف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2008-5656
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
  مدیر مسئول: دکتر مرضیه موغلی
  سردبیر: دکتر محمدرضا ثروتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2538-4090 eISSN: 2538-4104
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
  مدیر مسئول: ابراهیم قائدرحمتی
  سردبیر: دکتر محمد اخباری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (بهار 1399)
 • pISSN: 1735-322X
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
  مدیر مسئول: دکتر علی دلال اوغلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی قربانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال