فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه روانشناسی

ردیف ۴۱ تا ۵۰ از ۵۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
شناخت اجتماعی 2322-3782 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه پیام نور
عصب روانشناسی 2476-5023 تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
علوم روانشناختی 1735-7462 اسفند 1398 دکتر محمود منصور
فرهنگ مشاوره و روان درمانی 2345-6051 پاییز 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مشاوره شغلی و سازمانی 2008-1626 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره و روان درمانی خانواده 2251-6654 بهار و تابستان 1398 دانشگاه کردستان
مشاوره کاربردی 2251-7243 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات روانشناختی 2538-2942 پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
مطالعات روانشناسی بالینی 2322-3189 بهار 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مطالعات روانشناسی تربیتی 2228-6683 پاییز 1398 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 2476-5023 eISSN: 2538-5623
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر حسین زارع
  سردبیر: دکتر محمد اورکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-3189 eISSN: 2476-6410
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر احمد برجعلی
  سردبیر: دکتر فرامرز سهرابی اسمرود
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال