فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فلسفه و کلام

ردیف ۴۱ تا ۵۴ از ۵۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فلسفه و کلام اسلامی 2008-9422 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
فلسفه و کودک 2322-4215 زمستان 1397 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
قبسات 1029-4538 پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 2322-5246 پاییز 1398 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
معرفت 1023-6015 دی 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت سیاسی 2008-4366 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت فرهنگی اجتماعی 2008-8582 پاییز 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت فلسفی 1735-4545 پاییز 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت کلامی 2008-8876 بهار و تابستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
منطق پژوهی 2383-0662 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نسیم خرد 2476-4302 بهار و تابستان 1397 مرکز آموزش تخصصی فلسفه اسلامی
هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه مفید قم
کتاب نقد بهار و تابستان 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
|
 • pISSN: 1029-4538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر محمد محمدرضایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 93 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1023-6015
  ماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیداحمد رهنمایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و هشتم شماره 10 (پیاپی 265، دی 1398)
 • pISSN: 2008-8582
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
  سردبیر: دکتر سیدحسین شرف الدین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2383-0662 eISSN: 2383-0670
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیر مسئول: دکتر غلامحسین مقدم حیدری
  سردبیر: دکتر غلامرضا ذکیانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر عطاءالله رفیعی آتانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74-75 (بهار و تابستان 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال