فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پلیس زن 1735-9317 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دی 1398 حکیم سحاقی
تامین اجتماعی 0781-1563 بهار 1398 موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
تحقیقات فرهنگی ایران 2008-1847 تابستان 1398 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
تحول اداری پاییز 1397 سازمان اداری و استخدامی کشور
توسعه اجتماعی 2538-3205 پاییز 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 1398 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی ایران 1735-1901 زمستان 1397 انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2383-0395 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار وتابستان 1398 دانشگاه تهران
جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 تابستان 1398 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
جمعیت پاییز و زمستان 1397 سازمان ثبت احوال کشور
|
 • pISSN: 1735-9317
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
  مدیر مسئول: دکتر شعله صالحی
  سردبیر: دکتر فریبا شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار و تابستان 1398)
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان اداری و استخدامی کشور
  مدیر مسئول: دکتر جمشید انصاری
  سردبیر: دکتر رحمت الله پاکدل
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 56 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2538-3205 eISSN: 2588-6444
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علی حسین حسین زاده
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 1 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2538-2209 eISSN: 2008-5575
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی
  سردبیر: دکتر علی ربیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تابستان 1398)
 • دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان ثبت احوال کشور
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رحمانی
  سردبیر: دکتر محمدجواد محمودی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (پاییز و زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال