فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 2345-6361 1398 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
اللغه العربیه و آدابها 1735-9767 پاییز 1398 دانشگاه تهران
بحوث فی اللغه العربیه 2008-6466 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی 2476-3209 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه پیام نور
پازند 1735-2290 بهار 1395 فاطمه نعیمی حشکوائی
پژوهش ادبیات معاصر جهان 2588-4131 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه تهران
پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1735-1030 زمستان 1397 جهاد دانشگاهی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه 2251-7987 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تبریز
پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 2322-5394 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) 3130-2008 بهار و تابستان 1398 انجمن ترویج ادب فارسی
پژوهش های ادب و زبان فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های ادبی و بلاغی 2322-3979 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
پژوهش های ادبیات تطبیقی 2345-2366 زمستان 1398 دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 2251-9017 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهش های زبان شناسی 2008-6261 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 2252-0740 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه 2322-1569 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
|
  • pISSN: 1735-2290
    فصلنامه پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی در زمینه علم زبان
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فاطمه نعیمی حشکوائی
    سردبیر: دکتر سیدمصطفی عاصی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال