فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۲۵۴۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal 2645-5552 Jun 2020 دکتر حمید شیرخانلو
Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 Winter Spring 2020 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Oct 2020 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Iranian journal of animal biosystematics 1735-434X 2019 دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Animal Diversity 2676-685X Dec 2019 دانشگاه لرستان
Annals of Colorectal Research 2322-5262 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1979 Jun 2020 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر صاکی
Journal of Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Summer 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
International Journal of Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Journal of Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Journal Of Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2020 انجمن فیزیک ایران
applied food biotechnology 2345-5357 Aug 2020 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Iranian Journal of Applied Language Studies 2008-5494 Winter 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Summer And Autumn 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research Journal 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Journal of Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on English Language 2252-0198 Jul 2020 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2322-5262 eISSN: 2322-5289
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  سردبیر: دکتر عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Dec 2019)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی مصوب علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (2020)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 4 (Aug 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال